22 February 2017

कसली माल दिसतेय

मला माहीत आहे,

तुला figurative बोलायला आवडतं म्हणून,

पण म्हणून काय मला, तू तिला, "कसली माल दिसतेय" म्हटलेलं पटणार नाही...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...